Zgromadzenie obligatariuszy w aspekcie techniczno-prawnym

Od pewnego czasu w kuluarach rynku kapitałowego mówi się o potrzebie wprowadzenia do przepisów prawa instytucji zgromadzenia obligatariuszy. Podyktowane jest to w głównej mierze troską o bezpieczeństwo obligacji długoterminowych, najbardziej narażonych na wahania rynkowe. W ten sposób emitenci i obligatariusze otrzymaliby oręż w postaci konkretnych paragrafów w ustawie do walki z niekorzystni zmianami rynkowymi. Choć poniższy artykuł przedstawia praktykę występującą wśród emitentów to należy pamiętać, że z braku jakichkolwiek przepisów każda z emisji może wprowadzać odmienne regulacje.

Obecny stan prawny pozwala na zwołanie Zgromadzenia obligatariuszy wyłącznie w przypadku uwzględnienia takiej opcji w warunkach emisji. Szczegółowy tryb regulujący przebieg i zasady odbywania Zgromadzenie powinny zostać szczegółowo wskazane w Dokumencie informacyjnym, Nocie informacyjnej lub w dołączonym regulaminie.

czytaj także:  Kredyt bankowy, czy obligacje – jaka forma zadłużenia lepsza dla firmy?

Zgromadzenie obligatariuszy jest instytucja zbliżoną do innych zgromadzeń dokonywanych w spółkach. Zgromadzenie zazwyczaj zwoływane jest przez emitenta lub określoną liczbę obligatariuszy, rzadko przez inny podmiot. Obligatariuszy zbiera się poprzez dokonanie ogłoszenia, co do zasady na 21 dni przez dniem Zgromadzenia. Emitent zamieszcza informację w systemie EBI oraz na swojej stronie internetowej.

Kluczową rolę odgrywa w nim przewodniczący. Jest on wybierany bezpośrednio przez emitenta lub spośród obligatariuszy. Do jego kompetencji należy przede wszystkim rozpoczęcie, prowadzenie i zamykanie obrad, a także zarządzanie głosowań i liczenie głosów.  Ponadto, jeżeli regulamin tak stanowi to oprócz emitenta i obligatariuszy w Zgromadzeni z prawem zabrania głosu mogą występować pełnomocnicy, doradcy prawni lub finansowi zarówno emitenta jak i obligatariusza oraz administrator zastawu bądź hipoteki.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne na rynku regulowanym

Głosowanie odbywa się z reguły poprzez podniesienie ręki lub za pomocą kart do glosowania. Z odbytego Zgromadzenia sporządza się protokół, w którym należy zawrzeć zwięzły opis obrad, listę obecności, treść podjętych uchwał ze wskazaniem liczby głosów „za” i „przeciw”. Postanowienia przyjęte przez należycie zwołane i przeprowadzone zgodnie z zasadami Zgromadzenie obowiązują również nieobecnych na posiedzeniu obligatariuszy.

Obecnie w Sejmie trwają prace nad uchwaleniem nowej ustawy o obligacjach. Wychodzi ona na przeciw oczekiwaniom emitentów i obligatariuszy, regulując kwestie Zgromadzenia obligatariuszy. Miejmy nadzieję, ze nowe przepisy zachęcą do częstszego wykorzystywania tej formy komunikacji pomiędzy emitentami a obligatariuszami. Niewątpliwie pojawia się szansa na udostępnienie dobrych narzędzi, dzięki, którym będzie można w przyszłości uchronić spółki i inwestorów przed nadmiernymi stratami.

czytaj także:  Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

komentarze

  1. Rent

    Jeżeli ma to poprawić komfort działania i zapewnić większe bezpieczeństwo związane z działaniami rynku i obligacjami to jak najbardziej ta kwestia jest warta rozważenia.

Zostaw komentarz