Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

Obligacje korporacyjne kusza inwestorów przede wszystkim relatywnie niskim ryzykiem inwestycyjnym oraz zyskiem na poziomie 6-15 % rocznie. Jest to niezwykle konkurencyjna forma inwestowania zwłaszcza wobec lokat bankowych. Obligacje korporacyjne zależnie od swojej charakterystyki pozwalają inwestorom czerpać zyski z odsetek, dyskonta lub reinwestycji środków uzyskanych z odsetek.

Obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe, niezależne od czynników rynkowych lub oprocentowanie zmienne, które zazwyczaj składa się ze stawiki WIBOR 3M lub WIBOR 6M oraz stałej marży. W zależności od warunków emisji kupon może być wypłacany co miesiąc, co pół roku, co rok lub z dniem wykupu.

czytaj także:  Co się dzieje z obligacjami skarbu państwa w czasie epidemii w Polsce i za granicą?

Poziom oprocentowania obligacji korporacyjnych oferowany przez emitentów zależny jest od:

  1. Standingu emitenta. Na to szerokie pojęcie składa się miedzy innymi wielkość i historia emitenta, rezultat ewentualnych wcześniejszych emisji, dotychczasowe relacje z inwestorami, wyniki finansowe spółki czy ewentualny rating;
  2. Terminu zapadalności obligacji. Na rynku panuje zasada, że proporcjonalnie do czasu zapadalności rośnie oprocentowanie obligacji. Jest to uzasadnione twierdzenie, ponieważ ryzyko inwestycji w obligacje długoterminowe jest relatywnie większe niż w krótkoterminowe;
  3. Zabezpieczenia obligacji. W przypadku obligacji niezabezpieczonych emitent wlicza w oprocentowanie premie za brak zabezpieczenia;
  4. Ryzyka płynności. Informacja na temat wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst również ma znaczenie przy ustalaniu oprocentowania. Jeżeli obligacje nie będą notowane na rynku Catalyst emitent również powinien w oprocentowaniu uwzględnić premię za brak płynność.
czytaj także:  Zalety i wady inwestowania w obligacje korporacyjne

W pierwszym kwartale 2014 roku na rynku Catalyst około 83% obligacji posiadało oprocentowanie zmienne średnio w wysokości 7,33%, około 17% obligacji posiadało oprocentowanie stale średnio w wysokość 9,01%. Warto zaznaczyć, że najwyżej oprocentowane zostały obligacje spółki Ekopaliwa Chełm – 15%, ZPS Krzętle – 12,5% oraz Uboat Line – 12,21% w skali roku.

Każdą inwestycję powinna poprzedzać rzetelna analiza emitenta. Warto zwrócić uwagę na aktualne wyniki finansowe, cel emisji oraz ryzyka, jakie towarzyszą działalności emitenta oraz całej jego branży.  Początkującym emitentom zaleca się inwestycje w obligacje sprawdzonych emitentów. Choć mniej oprocentowane dają wysokie prawdopodobieństwo wypłacalności, a co za tym idzie niskie ryzyko inwestycji.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne na rynku regulowanym

komentarze

  1. HiMen

    Dobrze jest wiedzieć, bo przecież każdy rodzaj inwestycji opiera się o pewne zasady według których działa, a w przypadku oprocentowania, ma to o tyle znaczenie, że pokazuje jakie są szanse na zarobek

  2. Francek

    Widać, że to bardzo złożona kwestia. Tyle różnych czynników przekłada się na finalne oprocentowanie… Dobrze wiedzieć, że nie są to sprawy zależne jedynie od woli emitenta.

Zostaw komentarz