Wstępna analiza przedsiębiorstwa

Rynek, a więc sfera, nisza, w jakiej prosperuje emitent powinna być szczegółowo badane. Nie da się, bowiem ocenić przedsiębiorstwa nie porównując go do innych podobnych podmiotów. W przypadku analizy rynku powinniśmy skupić się przede wszystkim na szeroko pojętych czynnikach makro i mikroekonomicznych, które na przestrzeni lat wpływały, lub będą wpływać na sytuację spółki. Powinniśmy zwrócić uwagę na ramy prawne działalności, tendencje i kierunki rozwoju rynku. W zależności od branży, w której działa emitent będziemy mieli styczność z różnymi czynnikami, dlatego w te sytuacji liczy się indywidualne podejście. Warto porównywać emitenta do innych spółek, ocenić jego konkurencyjność, przewagi rynkowe oraz wartość know-how. Wszystkie te działania pozwolą nam na stwierdzenie, jaką role na rynku odgrywa emitent.

czytaj także:  Obligacje spółdzielcze

Po drugie warto przyjrzeć się strukturze organizacyjnej spółki. Poznać ład korporacyjnych, kluczowych akcjonariuszy, członków zarządu czy rady nadzorczej. Dużą rolę odgrywa doświadczenie i wiedza osób zarządzających oraz nadzorujących spółkę. Warto poszukać w Internecie informacji na ich temat, upewniając się, że ludzie, którym powierzamy swoje środki są godni zaufania.

Każda emisję papierów wartościowych poprzedza udostępnienie wyników finansowych spółki.  Są to najważniejsze dane, o które powinniśmy oprzeć swoja decyzję inwestycyjną. Zaczynając badanie sprawozdań powinniśmy, jako pierwszy przeczytać punkt dotyczący zasad i standardów rachunkowości. Każda zmiana powinna wzbudzić naszą ciekawość, bowiem ma to ogromy wpływ na końcowe wyniki emitenta.

Dalej przechodzimy do bilansu, który sporządzany jest na ostatni dzień okresu, którego dotyczy. Jest to nic innego jak zestawienie aktywów, a wiec majątku spółki z pasywami, czyli tym, co pokrywa ten majątek. Inaczej mówiąc aktywa to wszystko to, co spółka teoretycznie może zamienić na gotówkę, a pasywa to wszystko to, czego zaspokojenie skutkować będzie odpływem gotówki ze spółki.

czytaj także:  Droga sądowa w przypadku niewypłacalności emitenta

Po stronie aktywów wyróżniamy aktywa trwałe, a w nich miedzy innymi nieruchomości, maszyny, inwestycje długoterminowe, wartości niematerialne i prawne. Aktywa obrotowe zawierające przede wszystkim zapasy w postaci surowców, półproduktów oraz towarów.

Po stronie pasywów mamy kapitał, który zasadniczo może się składać z kapitału zakładowego, zapasowego oraz rezerwowego. Łączna suma kapitału oddaje wartość księgową firmy. Ponadto znajdziemy tam zobowiązania, z wyszczególnieniem na długoterminowe (z terminem płatności powyżej 12 miesięcy) oraz krótkoterminowe (zapadalność w ciągu 12 miesięcy).  W ich skład wchodzą kredyty, leasingi, dłużne papiery wartościowe oraz pożyczki krótkoterminowe i faktury za towar.

czytaj także:  Wykup obligacji przed terminem zapadalności

Ponieważ każda transakcja księgowana jest podwójnie, zarówno po stronie aktywów jak i pasywów, prawidłowo sporządzony bilans powinien zawierać się w równaniu

Aktywa=Pasywa,

Informacje zawarte w bilansie oprócz zestawienia aktywów i pasywów dostarczają nam wielu cennych informacji. Na jego podstawie jesteśmy wstanie ocenić np.:

a)      zadłużenie spółki liczone, jako stosunek zobowiązania do aktywów ogółem,

b)      strukturę kapitału,

c)      kapitał obrotowy.

Należy jednak pamiętać, że dopiero pełna analiza uwzględniająca, oprócz rynku i bilansu również rachunek zysków i strat oaz rachunek przepływów pieniężnych pozwoli nam w pełni ocenić kondycje majątkową i finansowa przedsiębiorstwa.

komentarze

  1. Michał Tuza

    Oczywiście, że rynek powinien być bardzo dobrze badany, w końcu jego działania i poruszanie się po nim do łatwych zdań nie należy, do tego trzeba jeszcze pamiętać o wciąż zmieniających się strukturach i tendencjach, które mogą obligować i przeważać na korzyć czy niekorzyść konkretnej ze stron.

  2. Emil

    Trzeba brać pod uwagę też zmiany jakie zachodzą w czasie. Raz dokonana analiza przedsiębiorstwa może już nawet w dość krótkim czasie stracić na aktualności.

Zostaw komentarz