Obligacje korporacyjne na rynku regulowanym

(detaliczno-hurtowy rynek dłużnych instrumentów finansowych) i skierowany jest dla nie skarbowych papierów wartościowych, czyli obligacji korporacyjnych, komunalnych oraz listów zastawnych…. Obligacje korporacyjne to natomiast  dłużne papiery wartościowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty świadczeń (zazwyczaj finansowych) wobec obligatariusza, który użycza mu swoistej pożyczki…