Charakterystyka obligacji zerokuponowych

Oznacza to, że nie są oprocentowane, ale są emitowane z dyskontem. Dyskonto to różnica pomiędzy cena, po jakiej obligatariusz nabywa obligacje (cena emisyjna) a jej wartością nominalną…. Wynika to z prostego wzoru: Cena obligacji: 10 000zł/(1+0,06)3 =8396,19 zł Dyskonto:  10 000zł – 8396,19zł = 1603,81 zł Obligacje zerokuponowe mogą być atrakcyjne również ze względu na kwestie…podobne ,

Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

Obligacje korporacyjne zależnie od swojej charakterystyki pozwalają inwestorom czerpać zyski z odsetek, dyskonta lub reinwestycji środków uzyskanych z odsetek…. Obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe, niezależne od czynników rynkowych lub oprocentowanie zmienne, które zazwyczaj składa się ze stawiki WIBOR 3M lub WIBOR 6M oraz stałej marży….podobne ,