Kto może być emitentem obligacji?

Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi… Czwartą grupę według ustawy stanowią inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw oraz instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita…