Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

Obligacje korporacyjne zależnie od swojej charakterystyki pozwalają inwestorom czerpać zyski z odsetek, dyskonta lub reinwestycji środków uzyskanych z odsetek…. Obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe, niezależne od czynników rynkowych lub oprocentowanie zmienne, które zazwyczaj składa się ze stawiki WIBOR 3M lub WIBOR 6M oraz stałej marży….podobne ,

Brak wykupu w terminie – porady dla obligatariusza

Praktyka wskazała rozwiązanie w postaci wezwania emitenta do wykupu obligacji po cenie nominalnej wraz z kosztami ubocznymi (czyli odsetkami naliczonymi za każdy dzień zwłoki w wykupie obligacji)…. Pomijając zawiły, prawniczy język oznacza to sytuację, w której spółka zobowiązuje się do wypłaty odsetek od pozyskanego kapitału w oznaczonych terminach oraz do wykupu obligacji w dniu ich zapadalności…podobne ,

Obligacje korporacyjne a standardy

Okres odsetkowy jest to różnica dwóch dat (daty emisji i daty wykupu), za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji. Data okresu odsetkowego jest taka sama jak Data Emisji…. Istotne jest, że emitent może samodzielnie ustalać niektóre parametry obligacji. Dotyczy do wartości nominalnej, oprocentowania i wyliczania wartości odsetek, termin wykupu etc….podobne ,