Obligacje korporacyjne dla początkujących

Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inaczej inwestora czyli właściciela obligacji)… Dłużne papiery wartościowe można podzielić na: obligacje korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa), skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa) oraz komunalne…podobne ,