Jak kupić obligacje

Można je prościej określić jako dłużne papiery wartościowe, gdzie obligatariusz udziela pożyczki emitentowi…. Kupowanie dłużnych papierów wartościowych na rynku pierwotnym polega na kupnie bezpośrednio od emitenta….

Obligacje korporacyjne na rynku regulowanym

(detaliczno-hurtowy rynek dłużnych instrumentów finansowych) i skierowany jest dla nie skarbowych papierów wartościowych, czyli obligacji korporacyjnych, komunalnych oraz listów zastawnych…. Obligacje korporacyjne to natomiast  dłużne papiery wartościowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty świadczeń (zazwyczaj finansowych) wobec obligatariusza, który użycza mu swoistej pożyczki…