Ryzyko towarzyszące inwestycji w obligacje korporacyjne

Każda inwestycja w instrumenty finansowe dostępne na rynku kapitałowym wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Na rynku panuje utarta zasada, że wraz ze wzrostem zysku proporcjonalnie rośnie ryzyko inwestycji. Na ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych składa się wiele czynników. Są one determinowane przez ogólną kondycje finansową spółki, jej historię, doświadczenie kadry zarządczej.

Obligacje korporacyjne charakteryzują się umiarkowanym zyskiem, przeważnie wahającym się od 7 do 10% oraz relatywnym ryzykiem. Należy jednak pamiętać, że ryzyko związane z inwestycją jest inne dla każdej emisji, przez co powinny być analizowane indywidualnie.

Najważniejszym ryzykiem występującym przy obligacjach jest ryzyko kredytowe. Można je interpretować na dwa sposoby. Po pierwsze, jako ryzyko niewypłacalności odsetek. Występuje ono wtedy, gdy emitent nie jest w stanie w terminie wypłacić odsetek lub nie wypłaca ich wcale.  Po drugie, jako ryzyko nie wypłacenia nominału w dniu zapadalności obligacji. W obu wypadkach inwestor nie osiąga głównego celu inwestycji – nie zarabia. Każdy z inwestorów może indywidualnie przeprowadzić analizę emitenta i za pomocą fachowych wskaźników określić jego wypłacalność lub skorzystać z gotowych analiz i ratingów udostępnionych przez wyspecjalizowane podmioty.

czytaj także:  Ryzyko inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw

Kolejnym ryzykiem, z jakim wiąże się inwestycja w obligacje korporacyjne jest ryzyko stóp procentowych. Występuje jako ryzyko ceny oraz ryzyko reinwestowania. Pokrótce ryzyko ceny można zinterpretować jako sytuacje gdy wzrost stopy dochodu na rynku oznacza spadek zrealizowanej stopy dochodu, wynikający ze zmiany ceny sprzedaży lub odwrotnie jako spadek stopy dochodu na rynku oznaczający wzrost zrealizowanej stopy dochodu, wynikający ze zmiany ceny sprzedaży.  Ryzyko reinwestycji z kolei charakteryzuje się tym, że w przypadku wzrostu oczekiwanej stopy zwrotu na rynku, wzrasta również zrealizowana stopa dochodu. Gdy na rynku spada wartość oczekiwanej stopy zwrotu, wówczas maleje zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji.

czytaj także:  Obligacje podporządkowane w świetle nowelizacji ustawy o obligacjach

Trzecie niezwykle ważne ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne wynika z samej specyfiki rynku Catalyst. Ryzyko płynności obligacji korporacyjnych doskwiera w szczególności przy spadku prestiżu emitenta i jego kłopotów finansowych. Wtedy pozbycie się obarczonych dużym ryzykiem obligacji jest praktycznie niemożliwe.

Każdy z inwestorów może we własnym zakresie zniwelować ryzyko inwestycyjne inwestując w obligacje dużych, stabilnych i rozpoznawalnych spółek.  Inwestycja w instrumenty finansowe takich spółek nie wymaga specjalistycznej wiedzy i czasu poświęconego na analizę. Inwestor chcący zarobić więcej powinien już posiadać pewną wiedzę i doświadczenie by samodzielnie zweryfikować spółkę i racjonalnie ocenić ryzyko. Z pomocą mogą również przyjść wyspecjalizowane firmy doradcze zajmujące się emisją obligacji.

czytaj także:  Znaczenie ustawy "antylichwiarskiej" wobec obligacji korporacyjnych

komentarze

  1. finansowy bój

    Wszystkie rodzaje inwestycji, w tym także te związane z obligacjami korporacyjnymi związane są z pewnym ryzykiem, z którego trzeba zdawać sobie sprawę, bez tego ani rusz.

  2. Edek z Krainy Kredek

    No cóż, bez ryzyka się nie zarabia. Jeśli ktoś zamierza być inwestorem z krwi i kości, to musi się liczyć z takimi zagrożeniami.

  3. Rivak

    Yaaas, musimy mówić więcej o tym, jakie ryzyko niesie za sobą inwestowanie w obligacje korporacyjne. Inwestować zawsze warto, ale dodatkowo, nie zapominajmy, że wiąże się to z pewnym ryzykiem.

Zostaw komentarz