Rynek regulowany a obligacje korporacyjne

Obrót zorganizowany to obrót instrumentami finansowymi, który jest dokonywany na całym terytorium Polski w ramach rynku regulowanego bądź w alternatywnym systemie obrotu. Do instrumentów finansowych można tu zaliczyć m. in. papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi: tytuły uczestnictwa, instrumenty rynku pieniężnego, prawa majątkowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Natomiast rynkiem regulowanym jest działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki, i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. Można też wyróżnić zagraniczny rynek regulowany, który działa na terytorium innego państwa członkowskiego. Jako, iż obligacje korporacyjne mogą być doprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, należałoby się bliżej przyjrzeć kwestiom z nim związanym.

czytaj także:  Co słychać w sektorze budowlano-deweloperskim na Catalyst?

W Polsce na rynek regulowany składa się rynek giełdowy, rynek pozagiełdowy oraz towarowy rynek instrumentów finansowych organizowany przez giełdę towarową. Dla nas ważne są te dwa pierwsze rodzaje rynku regulowanego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest odpowiedzialna za prowadzenie rynku giełdowego, który dodatkowo odbywa się na dwóch rynkach: podstawowym i równoległym. W przypadku rynku podstawowego udział mogą brać te papiery wartościowe, które zostały dopuszczone do obrotu publicznego oraz ich zbywalność nie jest ograniczona. Dodatkowo, spółka jest zobligowana do tworzenia i przedstawiania sprawozdań finansowych z ostatnich trzech lat działalności. Natomiast na rynku równoległym notowane są takie instrumenty finansowe, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym. Co ważne, na rynku giełdowym utworzono cztery segmenty, do których zostają zakwalifikowane wszystkie akcje spółek. Jest to MINUS 5, 5 PLUS, 50 PLUS i 250 PLUS – przydzielenie do konkretnego segmentu zależy od stopnia kapitalizacji akcji spółek. Należy także zaznaczyć, że instrumenty finansowe mogą być notowane w systemie notowań jednolitych bądź też w systemie notowań ciągłych.

czytaj także:  Zgromadzenie obligatariuszy w aspekcie techniczno-prawnym

Na rynku pozagiełdowym następuje obrót papierami wartościowymi, gdzie transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Na rynek pozagiełdowy decydują się w większości te spółki, które nie spełniły wszystkich standardów jakie Giełda Papierów Wartościowych narzuca w przypadku rynku podstawowego i dotyczy to mniejszych i mniej wiarygodnych spółek. Regulowany Rynek Pozagiełdowy organizuje cały rynek pozagiełdowy w Polsce i jest prowadzony przez spółkę BondSpot S.A. Co istotne – najważniejszymi akcjonariuszami BondSpot to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, domy maklerskie oraz banki, a nadzór nad nim sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Temat oczywiście nie został wyczerpany, są to raczej podstawowe informacje na temat rynku regulowanego w Polsce. Należało jednak przynajmniej tak ogólnie przedstawić te kwestie, gdyż w aspekcie inwestowanie w obligacje korporacyjne są bardzo ważne.

czytaj także:  O co chodzi z Catalyst?

komentarze

  1. wiedzący

    Kwestia rzeczywiście ciekawa i istotna, a przede wszystkim za nic w świecie nie została wyczerpana, ale takie podstawy też są ważne, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają działać w dziedzinie obligacji korporacyjnych

Zostaw komentarz