Obligacje podporządkowane w świetle nowelizacji ustawy o obligacjach

1 lipca 2015 roku w życie wejdzie nowa ustawa o obligacjach. W poniższym artykule skupimy się na jednym z nowo wprowadzanych do sytemu prawnego pojęć- obligacje podporządkowane.

Wprowadzenie nowego rodzaju obligacji wynika z brzmienia art. 22 nowej ustawy: „Emitent w warunkach emisji może postanowić, że wierzytelności wynikające z emitowanych przez niego obligacji, jeżeli nie zostały zabezpieczone, w przypadku upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec tego emitenta.”  Więcej o nowej ustawie można przeczytać na: http://bestcapital.pl/propozycje-zmian-do-ustawy-o-obligacjach/.

Obligacje podporządkowane są dość często wykorzystywanym środkiem do pozyskiwania kapitału na rozwiniętych, zagranicznych rynkach finansowych, głównie z powodu wykorzystywania ich jako swoistego miernika ryzyka działalności operacyjnej emitenta. Z racji ograniczonego prawdopodobieństwa ich zaspokojenia w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta, ich rynkowa wartość jest ukierunkowana i bardzo wrażliwa na wszelkie zmiany w działalności operacyjnej emitenta.

czytaj także:  Droga sądowa w przypadku niewypłacalności emitenta

Cechą charakterystyczną obligacji tego rodzaju jest podporządkowanie wynikających z nich roszczeń. W przypadku upadłości lub likwidacji emitenta wierzytelności wynikające z obligacji podporządkowanych są zaspokajane po wszystkich innych wierzytelnościach wobec emitenta. Ma to również odzwierciedlenie w ich większym oprocentowaniu, w myśl zasady, że wyższe ryzyko musi być rekompensowane większą stopą zwrotu.

Idea obligacji podporządkowanych wyklucza istnienie jakichkolwiek innych zabezpieczeń. Warto jednak podkreślić, że owe podporządkowanie w żaden sposób nie ogranicza i nie umniejsza odpowiedzialności emitenta. W sytuacji upadłości lub likwidacji spółki dochodzenie roszczeń odbywa się na zasadach ogólnych z zachowaniem kolejności wynikającej z warunków emisji.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne na rynku regulowanym

W związku z powyższym krąg podmiotów wykazujących zdolność emisyjną w zakresie obligacji podporządkowanych jest ograniczony do tych podmiotów, w przypadku których dopuszczalne jest ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji.

Obligacje podporządkowane mogą być dobrym rozwiązaniem marketingowym dla spółki przed dużą emisją. Otóż zarząd lub członkowie rady nadzorczej obejmujący taką emisję wysyłają jasny przekaz, że są pewni swojego biznesu i nie boją się powierzyć własnych środków na rzecz jego rozwoju. W przyszłości może to znacznie ułatwić pozyskiwanie kapitału od inwestorów zewnętrznych. Więcej informacji na temat obligacji podporządkowanych można znaleźć pod linkiem: http://bestcapital.pl/obligacje-podporzadkowane-szczegolny-rodzaj-obligacji/.

czytaj także:  Ryzyko towarzyszące inwestycji w obligacje korporacyjne

komentarze

  1. Perra

    Tych pojęć jest coraz więcej, człowiek naprawdę może się w tym pogubić. I bądź tu mądry! Choć racja, dobrze jest jednak wiedzieć, co i jak, bo za każdym pojęciem kryje się możliwość konkretnego działania.

Zostaw komentarz