Obligacje korporacyjne na rynku regulowanym

Rynek regulowany to zorganizowane miejsce obrotu wtórnego papierami wartościowymi na dużą skalę. Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi rynkiem regulowanym można nazwać stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, który ponadto powinien zapewnić inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie. Drugą, istotną kwestią są jednakowe warunki nabywania i zbywania instrumentów. Rynek regulowany musi być uznany przez wszystkie państwa członkowskie i przedstawiony Komisji Europejskiej, a także należy na nim przestrzegać wszystkich wymogów sprawozdawczości i przejrzystości, które są określone w odpowiednich dyrektywach. Wszystkie warunki jakie powinien spełniać są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 23.10.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (Dz.U. Nr 187, poz. 1447).

czytaj także:  Ryzyko towarzyszące inwestycji w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to natomiast  dłużne papiery wartościowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty świadczeń (zazwyczaj finansowych) wobec obligatariusza, który użycza mu swoistej pożyczki poprzez zakup jego obligacji. W przypadku obligacji korporacyjnych emitentem są przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. Warto dlatego się też przyjrzeć trochę kwestiom związanym z obecnością obligacji na rynku regulowanym.

Wprowadzenie obligacji korporacyjnych do obrotu na rynku regulowanym może mieć miejsce na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na emisji papierów dłużnych w ofercie niepublicznej (czyli takiej skierowanej do maksymalnie do 149 imiennie wskazanych inwestorów) przy czym należałoby później wprowadzić wyemitowane obligacje do zorganizowanego obrotu. Drugi sposób może odbyć się w ramach drogi publicznej, przy której możliwe jest jednoczesne wprowadzenie obligacji na rynek regulowany. Jako, iż zarówno w przypadku emisji w ofercie publicznej jak i niepublicznej konieczne jest sporządzenie propozycji nabycia obligacji, drugi sposób wydaje się być bardziej atrakcyjny ze względów finansowych. Jest to aspekt o tyle istotne, że potencjalnemu emitentowi łatwiej będzie pozyskać inwestorów na rynku regulowanym.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne dla początkujących

Przy okazji należałoby również wspomnieć o Catalyst, czyli zorganizowanym rynku dłużnych papierów wartościowych, który z jednej strony umożliwia pozyskiwanie kapitału dla dalszej działalności przedsiębiorstwa, a z drugiej pozwala na lokowanie swoich oszczędności przez inwestorów. Catalyst jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. (detaliczno-hurtowy rynek dłużnych instrumentów finansowych) i skierowany jest dla nie skarbowych papierów wartościowych, czyli obligacji korporacyjnych, komunalnych oraz listów zastawnych. Na koniec tego krótkiego przedstawienia rynku Catalyst należy dodać, że obejmuje on rynek regulowany prowadzony przez GPW, rynek regulowany BondSpot, ASO czyli alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot.

czytaj także:  Droga sądowa w przypadku niewypłacalności emitenta

Jak widać możliwości jest wiele i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynek regulowany stanowi jest korzystne zarówno dla inwestora jak i emitenta. Dla emitenta z tego powodu, że łatwiej jest mu pozyskać kapitał na przyszłe inwestycje a dla inwestora dlatego, że w związku ze szczegółowymi obostrzeniami istniejącymi na rynku regulowanym, inwestycje są pewniejsze i bezpieczniejsze.

komentarze

  1. Cortez

    Na pewno nie jest to sprawa prosta, tak samo jak obracanie papierami dłużnymi na rynku, a ten przecież jest dosyć skomplikowany. Same wprowadzenie obligacji do obrotu to jeszcze nie wszystko, trzeba znać zasady jego działania.

Zostaw komentarz