Obligacje korporacyjne – korzyści dla potencjalnego inwestora

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, w których emitent (czyli instytucja, która wprowadza do obiegu papiery wartościowe) zobowiązuje się do spłaty świadczeń (najczęściej finansowych) wobec wierzyciela, czyli osoby, która dokonała zakupu obligacji. Obligacje dzieli się według kilku kryteriów, ale najważniejsze z nich to rodzaj emitenta i wyróżnić tutaj można:

  • obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa;
  • obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Szczególnie interesujące są obligacje korporacyjne, w przypadku których można zauważyć dynamiczny wzrost w ostatnich latach. Często przeszkodą dla przeciętnego człowieka jest brak wiedzy potrzebnej do samodzielnego inwestowania i dla nich zostały stworzone fundusze inwestycyjne.

Fundusz inwestycyjny to w najprostszym rozumieniu instytucja zbiorowego inwestowania. Inwestor, którym może być każdy z nas, dokonuję wpłaty pieniężnych na poczet kapitału funduszu i wtedy grono specjalistów inwestuje te środki w określone papiery wartościowe w celu wypracowania jak największego zysku przy jednoczesnej minimalizacji stopnia ryzyka. Warto się więc zastanowić jakie korzyści płyną z powierzania swoich oszczędności funduszom inwestycyjnym przez inwestorów indywidualnych.

czytaj także:  Droga sądowa w przypadku niewypłacalności emitenta

Główna zaleta funduszy inwestycyjnych została już tu zasygnalizowana: jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie dysponują czasem oraz wiedzą potrzebną na samodzielne inwestowanie. Inwestor nie musi być ekspertem w tej dziedzinie, wystarczy podstawowy zasób informacji niezbędny do określenia stopnia ryzyka jakie jesteśmy w stanie ponieść. Przy czym wszystkie osoby zarządzające naszymi finansami podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, więc niezależnie od tego jaki fundusz wybierzemy, mamy gwarancję kompetentnego reinwestowania naszych pieniędzy.

Istotną kwestią jest możliwość lokowania nawet niewielkich kwot. Minimalna pierwsza wpłata w większości przypadków wynosi tylko 100 zł, czasami jeszcze mniej. Przy takich sumach jest właściwie niemożliwe samodzielne inwestowanie na giełdzie, a na pewno nie byłoby to zbyt efektywne inwestowanie. W przypadku funduszy inwestycyjnych jest to możliwe, ponieważ inwestowane są równocześnie pieniądze wielu inwestorów, a zyski są dzielone proporcjonalnie do nabytych jednostek uczestnictwa. W tym punkcie należy również zaznaczyć, że niższe są opłaty związane z inwestowaniem. Koszty jakie ponosi fundusz w przypadku zakupu i sprzedaży papierów wartościowych rozkłada się na wielu uczestników. Przy czym fundusz może również negocjować poziom kosztów inwestowania w poszczególne instrumenty finansowe, gdyż jest dużym i wiarygodnym inwestorem.

czytaj także:  Charakterystyka obligacji zerokuponowych

Ze względu na sporą ilość środków zgormadzonych przez fundusz, możliwe jest nabywanie większej liczby różnorodnych instrumentów finansowych co powoduje rozproszenie ryzyka inwestycyjnego. Także starty w tym przypadku są mniej obciążające dla portfela inwestycyjnego.

Korzyści lokowania oszczędności przy pomocy funduszy inwestycyjnych jest jeszcze więcej, aczkolwiek na koniec należałoby też wspomnieć o wadach tego rozwiązania. Osoby zarządzające aktywami nie są nieomylne i czasami zdarza im się podjąć złą decyzją, aczkolwiek częściej zdarza się to w przypadku akcji niż obligacji (większy poziom ryzyka). Istotną kwestią są też opłaty za zarządzanie oraz podatek z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. Jednak na dobrą sprawę, jest to zyskowne przedsięwzięcie, szczególnie dla osób, które na temat inwestowania w obligacje korporacyjne wiedzą niewiele.

czytaj także:  Zgromadzenie obligatariuszy w aspekcie techniczno-prawnym

komentarze

  1. Zyskujemy!

    Obligacje zawsze związane są z ryzykiem, ale obok ryzyka jest także potencjalny zysk i o tym też warto pamiętać i wiedzieć, co się może z tym wiązać.

Zostaw komentarz