Obligacje korporacyjne a standardy

Obligacje korporacyjne (inaczej nazywane obligacjami przedsiębiorstw) to jeden z rodzajów obligacje, w którym stwierdza się ilość pożyczonych dóbr od instytucji bądź osoby fizycznej przez dane przedsiębiorstwo. Obligacje mogą być emitowane w ofercie publicznej lub prywatnej, na rynku pierwotnym lub wtórnym. Od 2009 r. na platformie Giełdy Papierów Własnościowych w Warszawie oraz na platformie BondSpot S.A. (spółka akcyjna, która prowadzi polski rynek pozagiełdowy) działa rynek wtórny Catalyst, który jest w uproszczeniu mówiąc, systemem autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi (obligacje korporacyjne, skarbowe i komunalne, listy zastawne i inne instrumenty dłużne).

Na Catalyst skupione są cztery platformy obrotu obligacjami. Dwie są prowadzone przez GWP – rynek regulowany i Alternatywny system obrotu są przeznaczone dla klienta detalicznego. Dwa pozostałe rynki są dostępne na BondSpot i skierowane są do klienta hurtowego. Ze względu na duże znaczenie rynku Catalyst, który pozwolił indywidualnym przedsiębiorcom na inwestowanie w obligacje korporacyjne, należałoby omówić standardy jakie między innymi na nim panują.

Istotne jest, że emitent może samodzielnie ustalać niektóre parametry obligacji. Dotyczy do wartości nominalnej, oprocentowania i wyliczania wartości odsetek, termin wykupu etc. To na co emitent nie ma już większego wpływu to standard obligacji nominowanych w PLN lub EUR, ponieważ ten aspekt jest rekomendowany przez giełdę. Poniżej zostaną omówione zalecane standardy obligacji korporacyjnych nominowanych w PLN.

czytaj także:  Wstępna analiza przedsiębiorstwa

Na początku warto byłoby omówić nazwę skróconą obligacji, która występuje w formie ABCYYZZ, gdzie ABC to 3-znakowy kod emitenta, YY to 2-znakowe określenie miesiąca wykupu a ZZ to 2-znakowe określenie roku wykupu (czyli dwie ostatnie cyfry roku). Ten aspekt może wydawać się dość błahy, ale jednak znacznie ułatwia poruszanie się emitenta na giełdzie oraz szybkie rozpoznawanie go.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł albo 1000 zł. Ustalanie kuponu odsetkowego może odbywać się na dwa sposoby: mówimy o oprocentowaniu zmiennym lub stałym. Stopa bazowa to stopa, która służy do wyznaczania oprocentowania zmiennego. Na stronie WIBO znanego serwisu Reuters publikowana jest stopa procentowa dla trzy-(WIBOR3M), sześcio-(WIBOR6M), dwunasto-(WIBOR12M) miesięcznych depozytów złotowych i jest ona ustalana z dokładnością do 0,01 punktu procentowego. Natomiast data ustalenia stopy bazowej powinna przypadać na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego.

czytaj także:  Charakterystyka obligacji zerokuponowych

Następny rekomendowany standard dotyczy daty emisji, oznaczanej jako „E”. Jest do dzień, w którym nastąpi wyemitowanie obligacje danej serii i powinna zostać określona w odpowiednim dokumencie informacyjnym. Jeśli chodzi o zasady dotyczące daty emisji to zaleca się, aby została ona ustalona w dowolnym dniu przypadającym na okres od 1 do 28 dnia miesiące kalendarzowego. Inną istotną datą jest data ustalenia oprocentowania na dany okres odsetkowy i tu zostało ustalone, że powinna przypadać na trzy dni robocze przed rozpoczęciem określonego okresu odsetkowego.

Okres odsetkowy jest to różnica dwóch dat (daty emisji i daty wykupu), za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji. Data okresu odsetkowego jest taka sama jak Data Emisji. Natomiast kończy się po upływie trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy w dniu ostatniego dnia danego okresu odsetkowego. Natomiast następny kolejny okres rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu i ponownie kończy się po upływie trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to bardzo skomplikowane, dlatego też wyznaczono pewne standardy w tych kwestiach, aby te zasady zostały ujednolicone i stosowane przez wszystkich emitentów w celu usprawnienia procesu emisji obligacji.

czytaj także:  Czy emisja obligacji to dobry sposób na pozyskanie kapitału?

Dwa ostatnie standardy o których należałoby wspomnieć to data wypłaty odsetek (DWO) oraz jedna z najważniejszych – Data Wykupu (DW). Data wypłaty odsetek następuje w ostatni dniu okresu odsetkowego lub w dniu wykupu. Jeśli jednak ta data miałaby przypaść na dzień wolny od pracy to wypłata odsetek powinna nastąpić w najbliższym dniu roboczym. Data wykupu powinna być zgodna z zapisami w dokumencie informacyjnym i jest to data, w której wypłacana jest należność główna za daną serię obligacji. Zalecane jest, aby przypadała na ostatni dzień ostatniego okresu odsetkowego. Jeśli i w tym przypadku nastąpi to w dzień wolny to zasady są takie same jak w przypadku daty wypłaty odsetek.

Te oraz inne zalecenia mają na celu ujednolicenie, a co tym idzie uproszczenie i usprawnienie procesu emisji obligacji korporacyjnych. Dzięki temu, zarówno emitentowi jak i inwestorowi, łatwiej jest się poruszać po rynku papierów dłużnych.

komentarze

  1. Matt

    Standardy obligacji korporacyjnych zdają się być dosyć skomplikowane, ale wygląda to tak na papierze, w rzeczywistości może to być łatwiejsze do zorientowania się, oczywiście dla tych, którzy w tym siedzą.

Zostaw komentarz