Obligacje korporacyjne a instrumenty finansowe

Obligacje to dłużne instrumenty finansowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń pieniężnych albo do wykonania świadczeń o charakterze niefinansowym na rzecz inwestora – obligatariusza. Ze względu na rodzaj emitenta obligacje można podzielić na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów), komunalne (emitowane przez jednostki samorządu terytorialne) oraz najważniejsze – obligacje korporacyjne, które są emitowane przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako, iż obligacje korporacyjne są jednym z najbardziej istotnych instrumentów finansowych należałoby spojrzeć szerzej na ten aspekt – a dokładniej na ogólną ideę instrumentów oraz ich podział.

Definicji instrumentów finansowych jest bardzo dużo – najczęściej mówi się o rozumieniu w myśli ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o rachunkowości. Ujmując w sposób najpełniejszy, jest to zespół narzędzi pieniężnych, który jest wykorzystywany przez różnego rodzaju podmioty do osiągania różnych celów, w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego oraz w ramach różnych transakcji. Jest to dość ogólne wyjaśnienie, ale powinno stanowić podstawę do bardziej konkretnych definicji. O instrumentach finansowych w węższym znaczeniu mówimy wtedy go określamy kontrakt pomiędzy dwoma stronami, który reguluje zależność finansową. I tak odnosząc się do obligacji korporacyjnych, jest to umowa pomiędzy emitentem (spółką) a obligatariuszem (inwestorem), gdzie ta pierwsza strona jest zobligowana do wypłacania odsetek w danym okresie odsetkowym oraz wartości nominalnej obligacji po terminie wykupu.

czytaj także:  Droga sądowa w przypadku niewypłacalności emitenta

Instrumenty finansowe można dzielić według różnych kryteriów. Ze względu na obrót mówi się o instrumentach finansowych występujących na rynku finansowym lub nie występujących na rynku finansowym. Aczkolwiek ze względu na stopień ryzyka płynności, niedotrzymania warunków umowy czy innych czynników wpływających na bezpieczeństwo inwestora indywidualnego będą raczej interesowały nas te instrumenty finansowe, które występują na rynku finansowym. Ważny jest również rodzaj transferu i według niego dzielimy instrumenty finansowe na: instrumenty transferu kapitału, instrumenty transferu (instrumenty dłużne, np. obligacje korporacyjne oraz udziałowe, np. akcje), ryzyka (przede wszystkim instrumenty pochodne) oraz instrumenty hybrydowe (czyli takie, które łączą w sobie cechy instrumentów dłużnych i instrumentów pochodnych). Możemy mówić także o podstawowym podziale instrumentów finansowych, który dzieli je na instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty rynku kapitałowego oraz instrumenty pochodne. Ponadto, każde z nich dzieli się na kolejne podgrupy, i tak . instrumenty rynku pieniężnego to: bony skarbowe; bony komercyjne; certyfikaty depozytowe; transakcje typu „repo” i „reverse repo”. Instrumenty rynku kapitałowego dzielą się na: obligacje, akcje, inne instrumenty udziałowe, a instrumenty pochodne na: opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz rynek walutowy.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne – korzyści dla potencjalnego inwestora

Jak już zostało to wspomniane, ideą instrumentów finansowych jest zawieranie umowy w wyniku której wypływają korzyści finansowe dla każdej ze stron. Obligacje korporacyjne są klasyfikowane jako instrumenty finansowe rynku kapitałowego. Wiedza ta jest dość istotna, ponieważ każdy inwestor powinien świadomie zarządzać swoimi oszczędnościami i aby było to możliwe, niezbędne jest posiadanie przynajmniej minimum informacji na temat rynku i praw nim rządzących.

komentarze

  1. Anna Ela

    Instrumenty finansowe to ciekawe określenie, nie dla każdego jasne i oczywiste, bo przecież nie chodzi tutaj o pieniądze w tradycyjnym i znanym nam rozumieniu, to jednak coś więcej, a ekonomia i rachunkowość są pod względem definicji dość skomplikowane.

Zostaw komentarz