Obligacje korporacyjne a dokument informacyjny

Jednym z podstawowych warunków emisji obligacji korporacyjnych, czyli dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw, jest sporządzenie dokumentu informacyjnego, który zawiera podstawowe informacje o spółce oraz emisji obligacji. Ze względu na to, że obecnie najwięcej inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w obligacje korporacyjne skupia się na jedynym w Polsce rynku wtórnym Catalyst (działającym od 2009 roku), warto by omówić jak powinien wyglądać prawidłowy dokument informacyjny sporządzony według regulaminu rynku Catalyst.

Każdy dokument informacyjne można podzielić na pięć części: techniczną, opis czynników ryzyka, opis emisji, opis emitenta oraz sprawozdanie finansowe. Część techniczna obejmuje wstęp oraz oświadczenia osób odpowiedzialnych za emisję obligacji (czyli np. członków zarządu danej spółki).

czytaj także:  Droga sądowa w przypadku niewypłacalności emitenta

Opis czynników ryzyka to jeden z najważniejszych rozdziałów z punktu widzenia inwestora, ponieważ to poziom ryzyka decyduje o podjęciu przez niego decyzji. Czynniki dzieli się na trzy grupy: ryzyko związane z papierami wartościowymi, z działalnością i sytuacją danej firmy oraz czynniki związane z otoczeniem rynkowym spółki. W tej części najważniejsze jest to, by opisać działania przedsiębiorstwa, które mogą spowodować brak płynności finansowej i co za tym idzie, ryzyko niedotrzymania zobowiązań.

Najważniejsze informacje, które powinny być zawarte w części o opisie emisji to jej cel (jeżeli zostało określony), wielkość emisji oraz wartość nominalna obligacji, warunki wykupu, wysokość i warunki wypłaty oprocentowania. Określa się tutaj także, czy obligacje korporacyjne będą zabezpieczone, a jeżeli tak to w jakiej formie i wysokości. Należy również ustalić jaki podmiot udzieli zabezpieczenia. Istotne z punktu widzenia inwestora są także dane o ocenie ratingowej, czyli ocenie ryzyka kredytowego. Należy tutaj przedstawić wysokość oceny, a także agencję, która jej dokonała, datę jej przyznania oraz ostatniej aktualizacji. Wszystkie informacje jakie są zawarte w tej części muszą być zgodne z uchwałą w sprawie emisji.

czytaj także:  Praktyczny wymiar Zgromadzenie Obligatariuszy

Kolejnym istotnym rozdziałem jest opis emitenta. Należy w nim zawrzeć opis historii przedsiębiorstwa (daty rejestracji przez sąd czy dotyczące rozszerzenia działalności), a także dane na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta, które mogą mieć wpływ na jego działalność. Ważne są również informacje o podstawowych produktach, towarach czy usługach oraz o wszelkich innych zobowiązaniach emitenta (związanych z jego sytuacją finansową) oraz, co najważniejsze, dane o postępowaniach sądowych, upadłościowych, likwidacyjnych, ugodowych lub egzekucyjnych.

Ostatnim elementem jest sprawozdanie finansowe, które musi być przedstawione wraz z opinią biegłego rewidenta.

Należy zauważyć, że dokument informacyjny nie jest folderem reklamowym przedsiębiorstwa i wszystkie informacje tam zawarte muszą zawierać prawdziwe i rzetelne dane na temat spółki i ryzyka związanego z inwestycją w konkretne obligacje korporacyjne. Jest to ponadto dokument prawny i w takim języku powinien być sporządzony. I co najistotniejsze, warto żeby został sporządzony z największą starannością, gdyż jest to prezentacja spółki wśród inwestorów, która może zaważyć na podjęciu decyzji o kupnie obligacji.

czytaj także:  Czy emisja obligacji to dobry sposób na pozyskanie kapitału?

komentarze

  1. biznesowa

    Wszystko opiera się o informacje i dokumentację, więc umiejętność prawidłowego sporządzenia takich papierów jest ważna i istotna dla rynku obligacji, oczywiście trzeba jeszcze umieć wprowadzić to w życie.

Zostaw komentarz