Jak wprowadzić obligacje korporacyjne na Catalyst

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Jest to stosunkowy nowy sposób pozyskiwania kapitału przez spółki i inwestowania przez obligatariuszy. Właściwie do 2009 roku firmy mogły pozyskiwać pieniądze głównie od banków TFI, ubezpieczalni oraz bogatych inwestorów indywidualnych. 30 września 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się rynek Catalyst, która pozwolił na kupno obligacji przez indywidualnego inwestora, co znacznie zdynamizowało rozwój rynku obligacji, do którego każdy zainteresowany może mieć teraz dostęp. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wprowadzenie swoich emisji na ten rynek, dlatego też warto zastanowić się jak to w praktyce wygląda.

Wprowadzenie obligacji na Catalyst może polegać na zdobyciu autoryzacji Catalyst bądź też zdobyciu tej autoryzacji i wprowadzeniu obligacji do tzw. obrotu zorganizowanego. Do przyznania autoryzacji Catalyst może dojść w dwóch przypadkach. W pierwszym wartość emisji (która będzie liczona według wartości nominalnej) musi wynieść co najmniej 400 000 euro. Natomiast w drugim przypadku, w stosunku do emitenta nie może toczyć się żadne postępowanie upadłościowe bądź też likwidacyjne.

czytaj także:  Inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

Każdy potencjalny emitent musi złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych i należy to robić przy każdej emisji obligacji – jest to kolejny warunek jaki należy spełnić by uzyskać autoryzację Catalyst. Taki wniosek składa się z następujących elementów:

  •  raport o emitencie;
  • otrzymana ocena ratingowa (oczywiście w przypadku gdy została sporządzona przez odpowiednią agencję – ten punkt nie jest obowiązkowy) oraz dokument, który potwierdzi tą ocenę;
  • aktualny tekst statutu;
  • oświadczenie o braku postępowań upadłościowych bądź likwidacyjnych toczonych wobec emitenta;
  • oświadczenie o przestrzeganiu wszelkich Regulaminów zatwierdzonych na Catalyst.

Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy emisja ma zostać wprowadzona do obrotu zorganizowanego, to zamiast raportu o emitencie należy dołączyć dokument informacyjny. Dla rynku regulowanego oraz oferty publicznej niezbędny będzie prospekt emisyjny, a w wypadku alternatywnego systemu obrotu – Dokument Informacyjny, zgodny z zasadami zawartymi w Załączniku 2. do Regulaminu.

czytaj także:  W co inwestować? Przegląd inwestycji alternatywnych

Warto jeszcze poświęcić trochę uwagi raportowi o emitencie, gdzie znajduje się krótkie przedstawienie informacji o emitencie oraz konkretnej emisji. Dane jakie muszą w nim być zawarte to między innymi nazwa firmy i jej siedziba, główne kierunku działalności oraz (co istotne) dane finansowe za ostatni rok obrotowy (obejmujące kapitały własne, przychody, zysk netto i wartość podjętych zobowiązań). Nie może również zabraknąć informacji na temat wyemitowanych obligacji, które podlegają autoryzacji Catalyst.

Jak widać, aby spółka mogła uzyskać autoryzację Catalyst oraz żeby emisje obligacji mogły zostać dopuszczone do obrotu, emitent musi spełnić określone obowiązki informacyjne. Jest to jednak dla niego korzystne, gdyż przedstawiając swoją sytuację finansową ułatwia potencjalnym inwestorom podjęcie decyzji o inwestowaniu w obligacje konkretnego przedsiębiorstwa.

czytaj także:  Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

komentarze

  1. maciąg

    W biznesie kwestia inwestycji, w tym także inwestycji w obligacje to spore ryzyko, dlatego wiedza na ten temat bardzo się przydaje. Mimo wszystko nie każdy wie jak w ogóle zacząć się w to „bawić”.

Zostaw komentarz